Preskoc hlavicku stranky
Terezínská iniciativa: TI | časopis TI
Institut Terezínské iniciativy: ITI | publikace | databáze | uprchlíci | knihovna
start

Institut Terezínské iniciativy

Institut Terezínské iniciativy, obecně prospěšná společnost, vznikl transformací z Nadace Terezínská iniciativa, založené v roce 1993 mezinárodním sdružením bývalých vězňů terezínského ghetta Terezínskou iniciativou.

Smyslem činnosti Institutu je podpora vědeckého výzkumu dějin konečného řešení židovské otázky v českých zemích a dějin terezínského ghetta a zprostředkování jeho výsledků odborné i laické veřejnosti. Institut se spolupodílí na realizaci záměru, aby se Terezín stal místem setkávání lidí různých generací, rozličných národností, politických, filosofických a náboženských názorů.

Svůj cíl Institut naplňuje prostřednictvím několika základních projektů. Institut vydává českou a německou verzi vědecké ročenky Terezínské studie a dokumenty, respektive Theresienstädter Studien und Dokumente. Institut považuje za svou povinnost shromáždit jména a osudy všech bývalých terezínských vězňů a českých Židů pronásledovaných v době nacistické okupace. K jejich zaznamenání byla vytvořena databáze terezínských vězňů a je vydávána edice Terezínských pamětních knih. Institut buduje odbornou knihovnu specializovanou na problematiku holocaustu, antisemitismu a rasismu. V současnosti se rozbíhá projekt Theresiania, jehož cílem je shromáždění a zveřejnění rozsáhlého souboru dokumentů k dějinám terezínského ghetta.

V roce 2002 zahájil Institut projekt Lidé na útěku, jehož cílem je popsat osudy židovských uprchlíků před nacismem do a z českých zemí v letech 1933 - 1945.

Spolu s  Památníkem Terezín, se kterým od počátku svého působení úzce spolupracuje, organizuje vědecké konference věnované problematice konečného řešení židovské otázky a specifickému postavení terezínského ghetta za účasti domácích a zahraničních odborníků.

Institut se spolu s  Památníkem Terezín výrazným způsobem podílí na přípravě expozice Muzea ghetta v Terezíně a spolufinancuje restaurování kreseb a dalších uměleckých předmětů vytvořených terezínskými vězni.

Institut považuje za svou prioritu působit na jednotlivé prvky českého vzdělávacího systému tak, aby se informace o dějinách antisemitismu a o konečném řešení židovské otázky staly nezbytnou součástí učebních textů a výuky ve školách. K tomuto účelu byl v roce 2001 vytvořen vzdělávací portál holocaust.cz, který se od té doby stal nejrozsáhlejším zdrojem informací o dějinách druhé světové války v českých zemích i v Evropě a který slouží nejširší veřejnosti s důrazem na žáky základních a středních škol.

Za dobu svého působení navázal kontakty s řadou organizací podobného zaměření v zahraničí, např. v Izraeli, USA, Německu a Rakousku, a spolupracuje s nimi při naplňování svých projektů, především při dokumentaci jmen a osudů bývalých terezínských vězňů.

Činnost Institutu je převážně financována z dotace poskytované Spolkovou republikou Německo prostřednictvím jejího velvyslanectví v Praze. Doplňkovým zdrojem příjmů jsou tržby z prodeje vydaných publikací a donace od domácích a zahraničních dárců.

Adresa:

Jáchymova 3

110 00 Praha 1

Telefon:
+420 222 31 92 12
E-mail:
institute@terezinstudies.cz
IČO:
25721542

Členové správní rady:

PhDr. Lenka Matušíková, předsedkyně

PhDr. Zlatuše Kukánová, místopředsedkyně

Prof. PhDr. Jan Rataj, CSc.

PhDr. Zlatica Zudová-Lešková, CSc.

PhDr. Jiří Šitler

Mgr. Šimon Krýsl

Členové dozorčí rady:

Ing. Lenka Borgesová

JUDr. Helena Petrův, PhD.

Ing. Zdeněk Pošusta

Ředitelka
Mgr. Tereza Štěpková, tereza.stepkova@terezinstudies.cz

Poslední změna: 18. 1. 2013
Kontakt: institute@terezinstudies.cz
Webmaster: www_admin@terezinstudies.cz