Preskoc hlavicku stranky
Terezínská iniciativa: TI | časopis TI
Institut Terezínské iniciativy: ITI | publikace | databáze | uprchlíci | knihovna
start > TI > časopis TI > č. 18

Připravuje se vybudování české národní expozice v Osvětimi

Na počátku devadesátých let byla zrušena československá expozice v bývalém bloku 16 koncentračního tábora Osvětim I. Důvodem byla její poplatnost předlistopadovému režimu. Předpokládalo se, že v dohledné době vznikne expozice nová, plně odpovídající historickým skutečnostem. Byly dokonce zahájeny předběžné konzultace o budoucí podobě této expozice. Úlohu koordinátora tehdy převzalo historické oddělení Národního muzea Praze. Zanedlouho se však přípravné práce zastavily. Výrazně k tomu přispělo i zrušení Správy kulturních zařízení Ministerstva kultury České republiky, jíž do té doby podléhaly československé expozice v zahraničí, jakož i rozdělení státu, které nastolilo otázku budoucí delimitace expozičních prostor. Hlavním důvodem však byla skutečnost, že dlouho nebylo rozhodnuto o celkové koncepci budoucí výstavní činnosti Státního muzea v Osvětimia v závislosti na tom nebyla dořešena ani otázka budoucnosti národních expozic v Osvětimi, neboť se uvažovalo i o jejich možném zrušení. Tento stav přetrvával po mnoho let a vyvolával oprávněnou kritiku, především z řad bývalých osvětimských vězňů. Teprve rozhodnutí o tom, že národní expozice budou mít i nadále své místo v osvětimském pietním a muzejním areálu, otevřelo cestu ke konkrétním přípravám na obnovení expozic v bloku 16.

Po zrušení Správy kulturních zařízení pověřilo Ministerstvo kultury ČR zřizováním a správou zahraničních expozic o období nacistické okupace českých zemí Památník Terezín. Ten proto zahájil příslušná jednání jak o delimitaci výstavních prostor, tak o spolupráci při přípravě budoucích národních expozic s partnerskou slovenskou organizací - Muzeem Slovenského národního povstání v Bánské Bystrici. Zároveň probíhala mezi ministerstvy kultury obou zemí o těchto otázkách jednání, jež vyústila v dohodu ministrů kultury o rozdělení expozičních prostor a spolupráci při řešení technických otázek výstavby národních expozic v Osvětimi.

Po předběžných dvoustranných konzultacích se 5. října t.r.uskutečnilo ve Státním muzeu v Osvětimi jednání vedení hostitelské instituce se zástupci ministerstev kultury České republiky a Slovenské republiky, jakož i s představiteli vedení Muzea SNP v Bánské Bystrici a Památníku Terezín. Výsledkem tohoto jednání bylo uzavření trojstranné dohody o zřízení národních expozic ČR a SR v bloku 16, vymezení prostor pro obě expozice a stanovení termínů pro zpracování libreta, scénáře a poté realizaci každé expozice. Bylo dohodnuto, že všechny zúčastněné strany vyvinou maximální úsilí k dodržení předběžného termínu otevření národních expozic, který byl stanoven na konec března roku 2002. Česká a slovenská strana se dohodly na vzájemných konzultacích libreta i scénáře a zavázaly se předložit je v souladu s platnými zásadami budování národních expozic Státnímu muzeu v Osvětimi ke schválení.

Památník Terezín ustavil širší autorský kolektiv, jehož členy jsou také historici z řad bývalých vězňů, mezi nimi i několik členů Terezínské iniciativy. Uskuteční se rovněž jednání s historickou skupinou Osvětimského výboru o možnostech spolupráce při přípravě expozice.

Posláním české národní expozice v Osvětimi bude ukázat mechanismus deportací z bývalého Protektorátu Čechy a Morava do Osvětimi na pozadí tehdejší situace v zemi, především pak v kontextu okupační politiky nacistického Německa. Vlastní historicko-dokumentární expozice bude situována v 1. patře budovy, zatímco část přízemí, tvořící spolu se schodištěm vstup do hlavní expozice, by měla být upravena i s využitím některých stávajících výtvarných prvků z předchozí expozice na pietní prostor, kde by mohly být pořádány vzpomínkové akty. V ostatních částech přízemí budovy bude situována slovenská národní expozice.

Poslední změna: 19. 12. 2000
Kontakt: institute@terezinstudies.cz
Webmaster: www_admin@terezinstudies.cz