Preskoc hlavicku stranky
Terezínská iniciativa: TI | časopis TI
Institut Terezínské iniciativy: ITI | publikace | databáze | uprchlíci | knihovna
start > TI > časopis TI > č. 19

Usnesení sněmu Terezínské iniciativy.

Na podzim t.r. tomu bude 60 let od zahájení transportů z Protektorátu Čechy a Morava do ghett a koncentračních táborů a založení Ghetta - koncentračního tábora ve Velké pevnosti Terezín. Posláním  Terezínské iniciativy bylo, je a bude působit, aby poselství 117 tisíc vyhlazených terezínských vězňů nebylo zapomenuto v těchto i budoucích generacích, aby promlouvalo k současným i budoucím problémům tohoto světa, aby bylo mementem v permanentním zápase proti antisemitismu, jakémukoli rasismu a xenofobii, proti násilí a jakémukoli útisku, prostě za lidský svět.

Sněm schvaluje přednesenou zprávu předsednictva Terezínské iniciativy o jeho činnosti a o příštích úkolech, zprávu o hospodaření, zprávu revizní komise i předložený návrh rozpočtu. Sněm děkuje za jejich obětavou práci. Uděluje předsednictvu a revizní komise absolutorium.

Sněm považuje za nejdůležitější úkol zabezpečit, aby Terezínská iniciativa dokázala plnit své poslání i v budoucnosti. Terezínská iniciativa se cítí pevným článkem Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých a tím i Českého svazu bojovníků za svobodu i Federace židovských obcí v ČR.

Sněm vyzývá členy  Terezínské iniciativy, aby svou podporu jejímu poslání i nadále vyjadřovali také svým každoročním finančním příspěvkem a jinou tvůrčí pomocí. Přitom děkuje všem dárcům finančních prostředků, neboť bez jejich darů by Terezínská iniciativa nemohla vyvíjet svoji činnost.

Sněm se souhlasem přijal zprávu o činnosti Institutu TI, která vytváří vědecké předpoklady našeho působení na českou i německou společnost, a která zvláště ovlivňuje novou generaci historiků a pedagogů.

Sněm vyjadřuje své poděkování Jewish Conference of the Material Claims Against Germany, jeho vedení a jeho kanceláři pro střední a východní Evropu ve Frankfurtu nad Mohanem za neocenitelnou materiální pomoc, kterou členům Terezínské iniciativy a dalším obětem holocaustu poskytuje, aby své stáří - přes všechny, tomuto věku vlastní potíže - mohli prožívat důstojně. Sněm rovněž děkuje Česko - německému Fondu budoucnosti za každoroční humanitární pomoc všem bývalým vězňům, kterou bude poskytovat po dobu 10ti let. Sněm vysoce hodnotí úsilí Ministerstva zahraničí ČR a česko - německého Fondu budoucnosti a Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých za pomoc při obtížných a dlouhotrvajících jednáních ve Washingtonu, D.C. a v Berlíně o odškodnění otrocké práce a za přípravu nezbytné dokumentace jednotlivých obětí.

Sněm oceňuje úspěchy  Památníku Terezín, ať již jde o podstatný růst počtu návštěvníků v Muzeu ghetta, budování stálé expozice v Muzeu ghetta a specializovaných expozic v bývalých Magdeburských kasárnách a úspěchy při školení učitelů v Památníku Terezín.

Sněm podporuje aktivitu Památníku Terezín proti inzerci střelnice v Terezíně a dává v úvahu předsednictvu jednat s Památníkem Terezín o mediálním rozšíření této aktivity a o zaslání dopisu ministrovi obrany v této věci.

Sněm ukládá předsednictvu, aby spolupracovalo se Sdružením osvobozených politických vězňů a pozůstalých na rezoluci k urychlenému započetí výplat za odškodnění otrocké a nucené práce, adresované Kuratoriu německého Fondu připomínka, odpovědnost a budoucnost.

Sněm ukládá předsednictvu projednat všechny připomínky a podměty, vzešlé z diskuse, zejména uvážit ustavení finanční komise.

Sněm děkuje bývalému místopředsedovi Miroslavu Kárnému a předsedovi kulturně ediční komise Jiřímu Kotoučovi za dlouholetou činnost v předsednictvu  Terezínské iniciativy.

Poslední změna: 21. 8. 2001
Kontakt: institute@terezinstudies.cz
Webmaster: www_admin@terezinstudies.cz