Preskoc hlavicku stranky
Terezínská iniciativa: TI | časopis TI
Institut Terezínské iniciativy: ITI | publikace | databáze | uprchlíci | knihovna
start > TI > časopis TI > č. 17

Do nového tisíciletí

Ze sněmu Terezínské iniciativy

Sněmy Terezínské iniciativy mají už svou tradici. Ten letošní byl přece jen poněkud jiný. To zejména tím, že se poprvé konal ve velkém sále (Majakovského) v Národním domě na Královských Vinohradech a že se tu sešlo 278 členů a 2l hostů, což je podle našich záznamů jedna z největších účastí ze všech sněmů.

Sněm zahájila předsedkyně Terezínské iniciativy Dagmar Lieblová, která nejdříve vzpomněla těch, co v uplynulém období odešli navždy, především dlouholetého předsedy a zakladatele TI Hanuše Schimmerlinga, který nás opustil brzy po loňském sněmu, dále Ruth Blažkové a Zuzany Weisové, členek předsednictva. Jejich památku uctili účastníci sněmu povstáním. Sněm poté schválil program svého jednání. Dana Lieblová dále uvítala hosty - především předsedu Federace židovských obcí a ředitele Památníku Terezín Jana Munka a jeho zástupce Vojtěcha Blodiga, představitele dalších židovských organizací a předsedu Sdružení osvobozených politických vězňů Oldřicha Stránského.

Anna Hanusová přednesla zprávu předsednictva (viz str. 2), která letos byla opravdu zprávou všech jeho členů, kteří nejen předali pro ni své podklady, ale také ji společně v kolektivu posoudili. Doporučujeme, abyste jí věnovali pozornost, neboť dokazuje, co všechno předsednictvo a jeho komise za rok vykonaly, jak se krok za krokem daří realizovat všechny záměry a jak se splnilo usnesení minulého sněmu.Následovaly zprávy členů předsednictva - hospodáře TI Pavla Wernera (viz str. 3) , který podal přehledný výčet příjmů a výdajů od minulého sněmu a rámcovou informaci o rozpočtu na další období. O činnosti revizní komise hovořil v kritickém tónu její předseda Jaroslav Kraus (viz str. 4). Součástí tohoto bloku byla i zpráva o Institutu Terezínské iniciativy, kterou přednesl Miroslav Kárný (viz str. 5). Poté zahájila Dana Lieblová diskusi. První se ujal slova předseda Sdružení osvobozených politických vězňů Oldřich Stránský. Hovořil o změnách v prostředcích poskytovaných z Fondu budoucnosti, kde se v letošním roce změnily rozesílané částky. To proto, že se na rozdíl od loňska přihlíží k počtu měsíců věznění v koncentračních táborech. Za první tři měsíce pobytu v ghettu či v táboře je to vždy l2 tisíc Kč, za každý další měsíc l tisíc Kč. Další příčina snížení částek proti loňsku vyplývá ze skutečnosti, že se přihlásili noví lidé, kteří mají nárok, a třetí okolností je horší směnný kurs marky vůči koruně. K 31. l2. l999 byla uzavřena možnost se o peníze z Fondu budoucnosti ucházet. Oldřich Stránský pak vysvětlil některé otázky odškodnění za otrockou práci. Řekl, že je to jednání dlouhé a složité, spojované s různými požadavky.

Informaci o pojistných nárocích z období holocaustu poskytla Alice Klímová. Reprezentuji zde mezinárodní komisi pro pojistné nároky z doby holocaustu, která chce alespoň částečně vyřešit tuto problematiku. Žadatel nepotřebuje žádné bližší informace ani konkrétní důkazy, čísla pojistek apod. Stačí pouze vědomí nebo pocit, že rodina zřejmě byla pojištěna. Pracovníci v archivu dohledají, zda pojištění existovalo. Dotazníky pro uplatnění nároku můžete získat, zavoláte-li na telefonní číslo 096 096 02 00 687, kde bude k dispozici hlasová schránka. Kromě toho vyjdou i inzeráty v novinách. Je tu také webová stránka: www.icheic.org.

Pracovnice sociálního oddělení pražské židovské obce Ruth Sidonová informovala o spolupráci židovské obce s Terezínskou iniciativou, zvláště o sociálních službách pro všechny přeživší v ČR, nejen v Praze. Představila také ergoterapeutku Janu Chlumeckou, která pracuje se zdravotními pomůckami přímo v bytech klientů.

Jan Munk informoval o činnosti Památníku Terezín. Zdůraznil význam otevření nových stálých expozic v Magdeburských kasárnách věnovaných literatuře a divadlu v ghettu. Finanční situace Památníku je konsolidovaná, především byly zvýšeny prostředky na provoz vzdělávacího střediska. Nyní v březnu začal seriál vzdělávacích seminářů pro české učitele věnovaný otázkám holocaustu, který vzbudil obrovský zájem a Památník v něm bude intenzívně pokračovat. Jan Munk pak seznámil i s dalším postupem v záležitosti naší expozice v Osvětimi, kde jednání se slovenskou stranou vedou k předpokladu zahájit práce již v letošním roce. Závěrem pozval přítomné do Terezína na 21. května, kdy se bude konat tradiční Terezínská tryzna k 55. výročí osvobození ghetta.

Jaromír Freund vyslovil jménem revizní komise poděkování za vykonanou práci dosavadnímu předsedovi této komise Jaroslavu Krausovi, který ze zdravotních důvodů odstoupil.

Hanuš Hron upozornil na situaci židovských obcí v Čechách. Podle jeho slov se jedná o téma, o kterém je třeba mluvit. Rada Federace schválila nový statut, stanovy a volební řád židovských obcí bez možnosti se k nim vyjádřit. My všichni jsme se tak stali členy ortodoxní organizace. Hanuš Hron pak hovořil o souvisících skutečnostech, které se činnosti Terezínské iniciativy jen zdánlivě nedotýkají. Kritizoval rovněž média, zejména v souvislosti s kauzou hrobů ve Vladislavově ulici. Prohlásil, že má připravený návrh dopisu, který by sněm měl schválit a zaslat FŽO. (Příspěvek H. Hrona otiskujeme na 7. str. tohoto čísla TI).

Alena Munková vyslovila názor, že slova Hanuše Hrona se týkají nás všech, i když nejsme všichni členy židovských obcí. Varovala před rozpory, které by mohly být zneužity k podpoře antisemitismu.

Tomáš Kraus, tajemník Federace židovských obcí, reagoval na příspěvek pana Hrona a upozornil, že tlak židovských fundamentalistů ze zahraničí je velmi silný, což svědčí o vážnosti situace. Rada FŽO rozhodla o znění stanov i statutu na základě diskuse. Nejde o trvalý dokument, je možné jej podle potřeby měnit.

Dana Lieblová informovala sněm o požadavku brněnských členů o poskytnutí příspěvku na úpravu auta, které dostali od Claim conference.

Před závěrem sněmu vyslovila předsedkyně TI poděkování dosavadnímu předsednictvu i revizní komisi, které dobře plnily své úkoly, zvláště těm, kteří ze zdravotních či jiných důvodů končí, zejména Jaroslavu Krausovi.

Předsedkyně volební komise Věra Andrysíková obdržela od účastníků sněmu souhlas k volbě aklamací. Seznámila přítomné s dílčími opravami v písemném návrhu předsednictva a revizní komise. Zároveň vyzvala členy, aby se přihlásili k posílení revizní komise. Oba orgány byly zvoleny jednomyslně.

S návrhem usnesení seznámil sněm předseda návrhové komise Miroslav Kárný. Usnesení zveřejňujeme na 6. straně. Ještě před schválením usnesení přečetl Hanuš Hron dopis, který doporučil sněmu k odeslání FŽO. Na základě delší rozpravy bylo rozhodnuto, aby dopis projednalo předsednictvo. Tomáš Kraus sdělil, že FŽO svolá k obsahu dopisu kulatý stůl.

Sněm, s přáním všeho nejlepšího v roce 2000, Dana Lieblová ukončila.

Poslední změna: 3. 8. 2000
Kontakt: institute@terezinstudies.cz
Webmaster: www_admin@terezinstudies.cz