Preskoc hlavicku stranky
Terezínská iniciativa: TI | časopis TI
Institut Terezínské iniciativy: ITI | publikace | databáze | uprchlíci | knihovna
start > TI > časopis TI > č. 16

Před vydáním třetího dílu Terezínské pamětní knihy

Čtyři roky po vydání prvních dvou dílů Terezínské pamětní knihy se dokončují poslední přípravy k vydání třetího dílu, v němž jsou zaznamenána jména a osudy 42 124 vězňů, kteří byli do Terezína deportováni z Německa (v hranicích z roku 1937) a z Gdaňska. Jejich seznamy zaujímají v knize více než 700 stránek. Záznam o každém z vězňů je upraven stejně jako v prvních dvou dílech, ale jinak je celková struktura těchto záznamů poněkud odlišná. Soupisy nejsou řazeny chronologicky podle jednotlivých transportů, jak za sebou do Terezína přijížděly, ale podle oblastí, z kterých byly vypravovány.

První takovou oblastí je Berlín, odkud bylo do Terezína deportováno 15 031 vězňů, z nichž přežilo pouze 1921 (u patnácti se nepodařilo jejich osud zjistit). Jména jsou řazena abecedně bez ohledu na to, kterým ze 123 berlínských transportů kdo přijel. U jména každého vězně je samozřejmě uvedeno označení jeho transportu a datum příjezdu do Terezína.

Obdobně jsou zpracovány soubory jmen vězňů z dalších oblastí, až ke dvacáté třetí, kterou je Gdaňsk, odkud do Terezína přijelo třemi transporty 117 vězňů, z nichž 102 zahynulo (u dvou se nepodařilo jejich osud vyjasnit).

Při tomto členění bude hodně záležet na osobním rejstříku, který umožní vyhledávat jména osob, o nichž by čtenář nevěděl, odkud byly deportovány do Terezína. Program na zpracování rejstříku je připraven, čeká se jen na provedení posledních korektur v souboru jmen, aby se mohl realizovat. Zatím nedovedeme odhadnout, kolik stránek zabere, zda nebude nutné vytisknout jej jako zvláštní přílohu.

Úvodní části knihy, která vychází v německé verzi, jsou obdobné jako u české pamětní knihy. Začíná úvodním slovem Václava Havla a předmluvou vysvětlující poslání knihy, současně poskytující také praktické pokyny, jak se v ní orientovat a jak ji lze používat.

V následující kapitole je charakterizována historie Terezína v letech 1941-1945 se zvláštním zřetelem na úlohu Terezína pro židovské obyvatelstvo Německa v "konečném řešení". Pokusil jsem se vysvětlit, jaké důsledky pro postavení německých židů v Terezíně měla skutečnost, že Terezínem procházelo celé protektorátní židovské obyvatelstvo, zatímco z Německa přicházeli jen židé, "privilegovaní" pro své stáří, své zásluhy či proslulost.

Konečný osud té či oné skupiny byl však stejný. Vezmeme-li v úvahu počet vězňů, kteří zemřeli v Terezíně, spolu s počtem vězňů, kteří zemřeli po deportaci z Terezína, zjistíme, že zahynulo celkem 86,35% všech českých židů a 85,78% německých židů uvězněných v terezínském ghettu. Bilance smrti se různí o pouhé půl procento.

Postup prací na přípravě tohoto svazku Terezínské pamětní knihy, charakteristiku využitých pramenů, způsoby jejich vyhodnocování, okruh našich spolupracovníků - osob, archivů a institucí -, ale také popis jednotlivých deportačních oblastí je obsahem kapitol, jejichž autorem je Michal Frankl.

Přehledy transportů z jednotlivých oblastí jsou zařazeny u příslušných kapitol věnovaných té které oblasti. Kromě toho je připojen celkový seznam všech transportů, které přišly do terezínského ghetta a které byly odtud vypraveny.

Za zvlášť cenné považuji, že se nám v uplynulých letech podařilo získat ke spolupráci na tomto projektu široký okruh německých historiků a archivářů, zejména Ritu Meyhöferovou, E. Brachmann-Teubnerovou, Anettu Dahmsovou, Giselu Möllenhoffovou, Peter Schultzeho, Barbaru Mattes a mnoho dalších, dále že se přitom ještě víc upevnila tradičně dobrá spolupráce s  Bejt Terezín, konkrétně s Alisah Shillerovou.

Bez tohoto přispění by nebyla příprava této knihy možná.

A nás, bývalé terezínské vězně, snad nejvíce může potěšit a povzbudit, že se této práce spolu s námi tak významně ujali mladí lidé, jako Michal Frankl, Dagmar Holzhammerová, Ondřej Kárný a rakouští příslušníci  Gedenkdienstu, kteří ostatně již připravují čtvrtý díl Terezínské pamětní knihy věnovaný rakouským židům deportovaným do Terezína.

Předpokládáme, že Theresienstädter Gedenkbuch. Die Opfer der Judentransporte aus Deutschland nach Theresienstadt 1942 -1945 vyjdou lednu příštího roku.

Poslední změna: 19. 9. 2000
Kontakt: institute@terezinstudies.cz
Webmaster: www_admin@terezinstudies.cz