Preskoc hlavicku stranky
Terezínská iniciativa: TI | časopis TI
Institut Terezínské iniciativy: ITI | publikace | databáze | uprchlíci | knihovna
start > TI > časopis TI > č. 16

O činnosti předsednictva TI

Uplynulo něco přes půl roku od posledního sněmu, na kterém bylo zvoleno současné předsednictvo. Protože příští sněm bude zase až v březnu, domníváme se, že bychom měli podat stručnou informaci o naší dosavadní činnosti.

Od sněmu se předsednictvo schází pravidelně každé třetí úterý v měsíci, o týden dříve má vždy schůzi výkonný výbor. V červenci a srpnu se sešel jen výkonný výbor.

Na květnové schůzi byl po připomínkách schválen jednací a dispoziční řád předsednictva TI. Předsednictvo projednalo a schválilo návrh koncepce práce sociálně zdravotní komise i návrh koncepce výchovné práce. Pravidelně projednáváme zprávy revizní komise a zabýváme se finančními záležitostmi. Zde je asi pro všechny členy TI nejzajímavější to, že bylo po mnohaletém úsilí dovedeno ke zdárnému konci dědictví po dr. Tomanovi. V souladu s jeho závětí byl ustaven Fond Kurta a Gerdy Tomanových, statut Fondu je připraven a bude projednán na nejbližší schůzi předsednictva. Zděděné finanční prostředky jsou zčásti na bankovních účtech v ČR, zčásti v cizině. Podle závěti dr. Tomana může ovšem Terezínská iniciativa hospodařit pouze s úroky z tohoto jmění.

Kromě činnosti vyplývající z funkcí v předsednictvu a komisích se členové předsednictva zúčastňují různých konferencí, přednášejí ve školách v ČR i zahraničí, doprovázejí skupiny mladých lidí do Terezína i besedují s účastníky seminářů ve Středisku setkávání.

Sněm uložil předsednictvu, aby vypracovalo programový dokument Terezínská iniciativa 2000. Byla ustavena skupina (V. Baumová, M. Kárný, D. Lieblová), která tuto koncepci připravila a předložila předsednictvu, jež po projednání návrh schválilo. Předkládáme nyní stručné teze všem členům TI, aby se s nimi seznámili, mohli si je promyslet.a vyjádřili se k nim na sněmu. Ten plánujeme na 16. březen 2000. Podrobné informace pochopitelně včas rozešleme.

Terezínská iniciativa 2000

(Stručné teze)

1. Stanovy a struktura

Navrhujeme, aby se pro následující období neměnily stanovy a struktura TI zůstala zachována v dosavadní podobě.

2. Členská základna

Doporučujeme, aby byli noví členové i nadále přijímáni podle zásad uvedených v platných stanovách, avšak pro práci v komisích byli využíváni i nečlenové TI, kteří se o ten který okruh práce zajímají a mají potřebné zkušenosti.

3. Komise

Navrhujeme tyto komise:

  1. sociálně-zdravotní
  2. výchovně-vzdělávací
  3. kulturní a ediční

Komise se řídí vlastní koncepcí práce, o své činnosti pravidelně informují předsednictvo.

4. Zahraniční styky

Jsou dvojího druhu:

  1. styky s našimi zahraničními členy. Posíláme jim Zpravodaj, odpovídáme jim na případné dotazy, vedeme jejich evidenci. Ta by měla být převedena na počítač v kanceláři.
  2. kontakty se zahraničními organizacemi, např. Niedersächsischer Verein zur Förderung von Theresienstadt/Terezín e. V., Initiative Hans Krása, Brandenburger Verein zur Förderung von Terezín/Theresienstadt, Bejt Terezín a další příležitostné styky bude udržovat předsedkyně.

5. Redakční rada zůstane zachována v nezměněné podobě.

6. Fond Kurta a Gerdy Tomanových se bude ve své činnosti řídit Statutem, který schválí předsednictvo TI. Zajistí efektivní nakládání s majetkem v souladu se závětí dr. Tomana, jakož i s potřebami vyplývajícími s činnosti a cílů TI.

I když budeme programový dokument Terezínská iniciativa 2000 projednávat na sněmu, byli bychom rádi, kdybyste nám posílali své připomínky a náměty už dříve, abychom je pak mohli po případě včlenit do konečného znění.

Poslední změna: 1. 12. 1999
Kontakt: institute@terezinstudies.cz
Webmaster: www_admin@terezinstudies.cz