Preskoc hlavicku stranky
Terezínská iniciativa: TI | časopis TI
Institut Terezínské iniciativy: ITI | publikace | databáze | uprchlíci | knihovna
start > TI > časopis TI > č. 16

Konference Fenomén holocaust

Od 6. do 10. října 1999 se v Praze a Terezíně pod záštitou prezidenta Václava Havla konala konference Fenomén holocaust, jejímž cílem bylo přispět k objasnění příčin a průběhu genocidy židovského a romského obyvatelstva za druhé světové války a působit k zachování památky, dokumentaci a zařazení tématu holocaustu do pedagogického procesu. Konference byla součástí stejnojmenného projektu organizovaného Kanceláří prezidenta republiky ve spolupráci dalšími českými i zahraničními odbornými institucemi. Konference se zúčastnilo mnoho významných osobností z politického, kulturního i vědeckého života. A to nejen z České republiky, ale i ze zahraničí.

Jednání konference zahájil úvodním slovem prezident Václav Havel. První den byl věnován především představení projektu Fenomén holocaust a institucí, které se do něj zapojily. Odpolední blok se věnoval tématu místo holocaustu ve vzdělávacím procesu, zhodnocení současných učebních pomůcek a přístupů a výměně zkušeností. Česká republika se jako první ze zemí bývalého východního bloku zapojila do mezivládního projektu Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance, and Research, jeho účelem je podporovat vzdělávání o holocaustu a spolupráci mezi vládními i nevládními institucemi, které se jím zabývají. Doufejme, že vládní účast na Task Force přinese své výsledky v podobě podpory a koordinace projektů zaměřených na zlepšení výuky o holocaustu v českých školách, v přípravě kvalitnějších učebních pomůcek a větším důrazu na školení pedagogů o problematice antisemitismu a "konečného řešení". V diskusi, která následovala, se mj. ukázala větší potřeba komunikace mezi institucemi, které se u nás vzděláváním o holocaustu zabývají, a sladění vzdělávacích služeb, které poskytují.

Druhý den konference byl věnován prezentaci dosavadních znalostí historiků o průběhu "konečného řešení židovské otázky" v českých zemích a o projevech antisemitismu českého i německého obyvatelstva. Zcela nové poznatky o průběhu arizace židovského majetku, především o osudech zabavených drahých kovů, představila Jaroslava Milotová, ředitelka Institutu Terezínské iniciativy. Díky výzkumu týmu renomovaných historiků při smíšené pracovní komisi zřízené usnesením vlády ČR se ukázalo, že většina těchto kovů, která byla uložena v tehdejší české Národní bance, byla po osvobození jako válečná kořist odvezena do Sovětského svazu. (Příspěvek J. Milotové byl uveřejněn ve Věstníku židovských náboženských obcí v českých zemích a na Slovensku Roš Chodeš 11/61, listopad 1999, s. 3, 10-11.) Potěšitelná byla též účast a příspěvky několika studentů a mladých historiků.

Poslední den jednání byl věnován tématu genocidy Romů, tématu, které vykazuje mnohem větší badatelský deficit ne tzv. "konečné řešení židovské otázky". S přednáškami vystoupili zástupci několika zahraničních institucí, které se výzkumem genocidy Romů zabývají. Z českých účastníků zaujal především příspěvek Mileny Hübschmannové z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, která na základě vzpomínek pamětníků líčila sociální postavení slovenských Romů před válkou, v době Slovenského státu a v poválečném Československu. I když na Slovensku neprobíhala plánovitá genocida romského obyvatelstva, byla jeho pronásledováním (a také mj. vyhlazením Židů, kteří od Romů odebírali jejich zboží) narušena společenská role, kterou Romové ve slovenské společnosti zastávali. Zástupci Muzea romské kultury v Brně představili muzeum samotné a průběh dokumentace genocidy Romů na jeho půdě. U příleitosti konference byla také publikována kniha Ctibora Nečase Holocaust českých Romů.

Další informace o projektu na internetové stránce  Kanceláře prezidenta republiky.

Poslední změna: 14. 11. 1999
Kontakt: institute@terezinstudies.cz
Webmaster: www_admin@terezinstudies.cz