Preskoc hlavicku stranky
Terezínská iniciativa: TI | časopis TI
Institut Terezínské iniciativy: ITI | publikace | databáze | uprchlíci | knihovna
start > TI > časopis TI > č. 16

Bez komentáře

Letošní prvomájové oslavy se nás všech citelně dotkly a většině slušných lidí přeběhl mráz po zádech. "Povolená demonstrace" skinheadů, jejich hajlování, které snad pro nikoho už není překvapujícím, a bohužel, a to snad zejména, laxní přístup policie k národní a rasové nesnášenlivosti hololebců, nás přiměl k napsání dopisu ministru vnitra české vlády Václavu Grulichovi a branně-bezpečnostnímu výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Dopis ministrovi vnitra ČR z 5. května 1999:

Vážený pane ministře,

Terezínská iniciativa se na Vás obrací nejen jménem svých členů, tedy vesměs lidí, kteří přežili Holocaust, ale také jménem téměř 80 000 židovských občanů Čech a Moravy, kteří byli v oné kruté době povražděni.

Již několikrát jsme ve sdělovacích prostředcích viděli nebo četli, jak policie klidně přihlíží naonacistickým srazům skinheadů, plným projevů národnostní a rasové nenávisti, i když zákon jasně hovoří o nezákonnosti takového jednání. Všichni dobře rozumějí jejich zjevné i mírně zašifrované symbolice, jíž se ztotožňují s hitlerovskou ideologií a s jejími následky.

Vrcholem z tohoto pohledu je proto fakt, že vůbec mohlo dojít k něčemu takovému, jako byl prvomájový sraz skinů na Střeleckém ostrově a průvod v Praze, a že ani tam policie nedokázala zakročit a nezákonné činnosti zamezit a naopak se velice usilovně starala o jejich ochranu. Jejich "hajlování" a skandování nebylo totiž o nic méně nezákonné, než manifestace anarchistů, proti nimž ovšem policie zasáhla velmi energicky.

Právě přehlížení a podceňování počátečních projevů nacismu umožnilo kdysi Hitlerovi dostat se k moci v Německu. Alespoň v tom by bylo nutno se z dějin poučit, že nelze čekat. Proto my, kdo jsme poznali, jaké hrůzy nacismus posléze přinesl, se cítíme znovu ohroženi v demokratickém státě, jímž se Česká republika proklamuje. Podivná demokracie, kde je možno klidně provolávat "Židi-plyn"!

Proto tedy důrazně požadujeme, abyste v tomto směru podnikl veškerá potřebná opatření, aby se obdobné situace v naší zemi již nemohly opakovat. Žádáme rovněž o sdělení, jaká okamžitá i dlouhodobá opatření budou učiněna, abychom mohli žít s pocitem, že se o svou bezpečnost a svá občanská práva nemusíme v této zemi obávat.

Za Terezínskou iniciativu PhDr. Dagmar Lieblová, předsedkyně, a RNDr. Michaela Vidláková, místopředsedkyně.

P.S.: Dopis obdobného znění zasíláme i branně-bezpečnostnímu výboru PS.

Odpověď RNDr. Petra Nečase, předsedy výboru pro obranu a bezpečnost Poslanecké sněmovny České republiky předsedkyni TI, PhDr. Dagmar Lieblové ze 14. května 1999:

Vážená paní předsedkyně,

dovolte mi, abych Vás ujistil, že vnímám s velkým znepokojením jakékoliv projevy neonacismu, fašismu či rasismu. Naprosto s Vámi souhlasím, že přehlížení a ignorování počátečních projevů rasismu, fašismu či neonacismu může vést k velmi tragickým důsledkům. Policie nesmí v žádném případě ignorovat tyto projevy, jako nesmí ignorovat násilí, ať již pochází ze strany anarchistů nebo skinů.

Proto jsem se ve věci stran skinů na Střeleckém ostrově obrátil s písemnou interpelací na ministra vnitra. Mohu Vás opět ujistit, že náš výbor vždy vyvíjel tlak, aby bezpečnostní a policejní složky vystupovaly rozhodně proti všem projevům násilí, neonacismu, rasismu a fašismu.

Dovolte mi, abych Vás ujistil svou hlubokou úctou a současně vyjádřil připravenost s Vámi tyto záležitosti projednat osobně.

S pozdravem

Petr Nečas

Odpověď ministra vnitra Václava Grulicha na interpelaci Petra Nečase:

Vážený pane poslanče,

v souvislosti s Vaší interpelací, předkládám zprávu o průběhu bezpečnostního opatření k zajištění klidu a veřejného pořádku v souvislosti s konáním letošních prvomájových oslav v hlavním městě Praze a postupu Policie ČR proti pachatelům trestných činů a narušitelům veřejného pořádku zjištěným z řad účastníků demonstrace.

Již před začátkem opatření byly zjištěny poznatky o možném napadení mezi skupinami účastníků ohlášených akcí ze strany hnutí skinhead a anarchistů. Bylo zjištěno, že zejména anarchisté nebudou váhat použít při potyčkách kamenů, zápalných láhví a legálně držených střelných zbraní. Dne 1. 5. 1999 kolem 9.00 hod. u vchodu na Střelecký ostrov, kde se měla konat ohlášená demonstrace příznivců skinhead, se začali shromažďovat anarchisté s cílem bránit přístupu na ostrov a obsadit jej. Z důvodu přesunu příznivců hnutí skinhead z náměstí I.P.Pavlova k mostu Legií a dále z důvodu hrozby vzájemného napadení obou táborů došlo k vytlačení skupiny anarchistů směrem do ulice Vítězná.

Okolo 12.00 hod. se anarchisté po ukončení akce na Arbesově náměstí vydali pochodem zpět k mostu Legií s úmyslem napadnout shromáždění příznivců hnutí skinhead na Střeleckém ostrově. Proto jim byl přehrazen přístup na most z ulice Vítězná. Zde anarchisté kameny zaútočili na příslušníky policie u úpatí mostu. S ohledem na intenzitu a délku trvání útoku nebyl shledán důvod k zákroku pod jednotným velením proti těmto osobám.

Krátce nato, i přes upozornění, že dojde k porušení zákona č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím, oznámil pan Brčák úmysl příznivců hnutí skinhead uskutečnit pochod Národní třídou až na Náměstí Míru. S ohledem na možná vzájemná napadání příznivců obou táborů, Policie ČR přesunula svoje síly a prostředky směrem k Národní třídě. Zde bylo na křižovatce u Národního divadla provedeno oddělení obou skupin přehrazením vozovky. Počet zde přítomných anarchistů neustále sílil a bylo zřejmé, vzhledem k jejich vyzbrojení tyčemi, řetězy a zápalnými lahvemi, že při fyzickém kontaktu mezi znepřátelenými skupinami dojde ke krveprolití a vysokým hmotným škodám. Proto zvolila Policie ČR menší zlo, když nezasahovala proti jednotlivcům či skupinám dopouštějících se individuálních porušení práva. Tato jednání byla dokumentována pro pozdější vyhledání a obvinění narušitelů zákona. Po opakovaných výzvách k opuštění křižovatky, na které nebylo anarchisty reagováno, přistoupila Policie ČR k vytlačení anarchistů z křižovatky do bočních prostor. Cílem bylo dav rozdělit a vytlačit jej na nábřeží. Toto se však nepodařilo, naopak, dav ustoupil na Národní třídu. Ze strany anarchistů došlo k zintenzivnění útoku na policisty. Začali házet dlažební kostky, zápalné láhve, dělbuchy a dýmovnice. Výtržnosti a útoky anarchistů pokračovaly rozbíjením keramických odpadkových košů a ničením vozidel Městské policie, z nichž jedno převrátili a další 4 vozidla poškodili. Ve svém jednání pokračovali až do ulice Spálená, kde byli rozptýleni. Při následném pochodu hnutí skinhead Policie ČR zajišťovala okolí před případným napadením ze stran rozptýlenými skupinkami anarchistů.

Zvolený taktický postup Policie ČR zabránit střetu mezi oběma skupinami se později ukázal správným s ohledem na zajištění legálně držených střelných zbraní.

Průběhu celého bezpečnostního opatření byli přítomni zástupci Obvodních úřadů Prahy 1 a 5, kteří neshledali důvodu k zákazu a rozpuštění, jak shromáždění skinheadů na Střeleckém ostrově, tak ani při následném pochodu Prahou. Stejně tak neshledali důvod k zákazu a rozpuštění shromáždění a průvodu anarchistů.

Za dobu trvání bezpečnostního opatření bylo předvedeno 22 osob, z nichž 5 bylo vyšetřovatelem obviněno pro spáchání trestného činu výtržnictví, útoku na veřejného činitele. Pro trestný čin podporu a propagaci hnutí směřujících k potlačení práv a svobod občanů byly obviněny 2 osoby. Pro podezření ze spáchání přestupku je řešeno 16 osob. Dvěma osobám byly pro spáchání přestupku uloženy na místě blokové pokuty.

Svolavatelé obou shromáždění pan Brčák a pan Vaněk byli oznámeni obvodnímu úřadu pro porušení zákona č. 84/90 Sb. Současně pan Jakub Polák dne 1.5.1999 podal trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu podpora a propagace hnutí, směřujících k potlačení práv a svobod občanů.

Na postup Policie ČR v průběhu bezpečnostního opatření bylo podáno trestní oznámení novináři Karlem Vránou a Milošem Cihelkou, které je prošetřováno Oddělením stížností a kontroly Policie ČR Správy hlavního města Prahy. Současně Oddělením kontroly a stížností Policejního prezidia ČR jsou vyřizovány stížnosti RNDr. Jiřího Hudečka, CSc., Jana Kubity a Jana Hrbáčka na nečinnost policie při porušování zákona ze strany jednotlivců hnutí skinhead.

Policie ČR v průběhu bezpečnostního opatření dala jednoznačný akcent na zabránění kontaktu mezi oběma znesvářenými skupinami, zabránění krveprolití, ohrožování života a zdraví občanů a vzniku vysokých hmotných škod. Při tom nezaujímala stanoviska k názorovým či politickým směrům nebo proudům. Individuální excesy, které v oblasti verbálních projevů nebo chování vybočily z mezí zákona monitorovala a dále rozpracovává.

S pozdravem

Václav Grulich

Poslední změna: 30. 11. 1999
Kontakt: institute@terezinstudies.cz
Webmaster: www_admin@terezinstudies.cz